Vrienden van het Hippolytushoes

Hippolytushof 1

9991 AV

Middelstum

info@vriendenvanhethippolytushoes.nl

Doel van de Stichting

In artikel 2 van de statuten is de doelstelling van de stichting in notariële taal beschreven.

In eenvoudig Nederlands:

  • Het bijeenbrengen van middelen.
  • Het besteden van die middelen voor voorzieningen gericht op het welzijn van de bewoners van het Hippolytushoes en de daarbij horende appartementen  c.q. zorgwoningen.
  • Het gaat dan om het bekostigen van voorzieningen welke doorgaans niet uit de normale exploitatie bekostigd kunnen of mogen worden.
  • De stichting heeft een ideëel doel en beoogt niet het maken van winst.

Lees hier de volledige statuten (pdf).

Lees hier het beleidsplan (pdf).

BeleidBeleidBeleid